ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ (Intermediate Education) పరీక్షలు ప్రతి సాలు నిరంతరం నడుస్తున్నాయి. ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ మీద ప్రాధమిక శిక్షణ ని జోడిస్తుంది మరియు ఇది విద్యన్ను విస్తరించడంలో కేంద్రపరచే ప్రముఖ భూమిక వహిస్తుంది. ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ పరీక్ష విద్యర్థులకు ఉచిత విద్య ఆధారంగా అవుతుంది. దీనిపై వివరాలు, విద్యార్థులు ప్రయోజనాలు, పరీక్షా రూజువులు మరియు మరియున్నకం బేసిక్ వివరాలు ఎలాంటి మార్గదర్శనలు ఇవ్వాలి.

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ పరీక్షలు

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ పరీక్షలు మళ్లీరేపు నిర్వహితాలద్వారా జరుగుతుంది. ఈ పరీక్షలు విద్యార్థులకు ముఖ్యమైన విద్య, పోషకమైన స్వీకరణ మరియు కర్మచటైతనాన్ని మీరు అందజు చేస్తారు.

పరీక్ష పద్ధతులు

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ పరీక్షలు సూచించిన పద్ధతులు:

 1. మూసివేత పరీక్ష – మూడు వర్షాలపై బహుశా ప్రపంచ మూసివేత పరీక్షలు.

 2. అంతిమ పరీక్ష – ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతుంది.

 3. పరీక్షా నిర్వాహణ – పరీక్షా తేదీలు, కేంద్రాలు, హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ లింక్ ఇవ్వబడిన వివరాలు.

పరీక్షా పేపర్ పరికరం

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ పరీక్షల పేపర్ పరికరం సాధారణంగా అండవు మరియు ఇండియన్ స్ట్యాండర్డ్ లో రూపొందించబడతాయి. ఇది పేపర్ డెవలప్‌మెంట్ కమీషన్ (టిడీసీ) ద్వారా పరీక్షా తో సంబంధించి గఠనం చేస్తుంది.

పరీక్ష నిర్వహణ

ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ పరీక్షలను నిర్వహించేవారు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షా హౌడింగ్ కార్పోరేషన్ (ఆపిఇఎచ్చీ) మరియు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ బోర్డు ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎజుకేషన్ (బియపిఇఈ) ఉంటాయి.

ప్రయోజనాలు

 • అనేక కార్యాలును మెరుగుపరిచేందుకు: ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ పరీక్షలు విద్యార్థులకు చదవడం, కనుగొనడం మరియు కన్నా మెరుగుపరచడం కార్యాలకు మోతోపాలు అవసరం.

 • జీవన మార్గదర్శకం: ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ పరీక్షలు విద్యార్థులను తమ ప్రముఖంగా నిర్ధారించడంలో సహాయపడతాయి.

 • ఉచిత విద్య మరియు ప్రోఫెషణలిజం గురించి చిరునామా కోసం పాత్రత ప్రదిస్తుంది: ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ పరీక్షలు పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు ప్రోఫెషనల్ కోర్సులకు చక్కటిగా నుండి తయారు అవుతారు.

పరీక్షా రూజువులు

 • సైంటిఫికేట్ స్టూడెంట్ సెలెక్షన్ టెస్ట్ (ఎసెస్టీ)
 • ఎంపీ బ్యాబిలిటీ టెస్ట్ (ఎంపీసీఈటీ)
 • ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఎల్వాని నోటిఫికేషన్

అంతిమ ప్రశ్నలు (FAQs)

 1. ఈ పరీక్షలు జరిగిన తేదీలు ఏవిధంగా ఉంటాయి?
  ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ పరీక్షలు మూసివేత పరీక్ష మరియు అంతిమ పరీక్షల వేళల్లో జరుగుతాయి.

 2. ఎందుకు ఈ పరీక్షలు అవసరమా?
  ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ పరీక్షలు విద్యార్థులను ఉచిత విద్య పొందడం మరియు అవసరమైన ప్రోఫెషనల్ కోర్సులకు తయారు చేయడం కోసం అవసరమైనవి.

 3. పరీక్ష అందించవచ్చు మరియు కడపట్టవుటకు ఏమిటి?
  ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ల

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here